Traineeship at RIVM

Hoe houden we onszelf en onze leefomgeving gezond? Dat is de uitdaging waar diverse lokale, nationale en internationale overheden en professionals dagelijks voor staan. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verricht onderzoek, adviseert en ondersteunt de overheid bij deze uitdaging.

Het effectief bestrijden van infectieziekten, mensen gezond houden, goede zorg bieden, de veiligheid van consumenten bewaken en een gezonde leefomgeving bevorderen. Het RIVM verzamelt wereldwijd kennis over deze thema’s, past die toe en verspreidt de knowhow onder beleidsmedewerkers, wetenschappers, inspecteurs en tegenwoordig ook onder het algemeen publiek. Elk jaar brengt het RIVM talloze rapporten en adviezen uit over volksgezondheid en gezondheidszorg, voeding, natuur en milieu en rampenbestrijding.

Bij het RIVM werken 1500 mensen. Tot de opdrachtgevers behoren verschillende ministeries, inspecties, EU, VN en de WHO.

Atlas Natuurlijk Kapitaal

Onze samenleving draait op natuurlijke hulpbronnen. De ondergrond levert drinkwater, wind levert energie, onze bodem produceert voedsel. Er is echter nog een wereld te winnen in de manier waarop we ons natuurlijk kapitaal benutten. Efficiënter, beter afgestemd en slimmer werken heeft grote voordelen voor bedrijven, burgers en overheden, zeker op de lange termijn. De natuur is bovendien een bron van inspiratie en kennis om de majeure uitdagingen van dit moment als verstedelijking en klimaatverandering duurzaam op te lossen. De Atlas Natuurlijk Kapitaal (ANK) helpt daarbij. Het RIVM beheert en ontwikkelt de website www.atlasnatuurlijkkapitaal.nl. Op deze website worden ruim 100 kaarten ontsloten die informatie geven over het natuurlijk kapitaal in Nederland.

De opdracht

Binnen de Atlas Natuurlijk Kapitaal proberen we de diensten die de natuur ons biedt, de ecosysteemdiensten zo goed mogelijk in beeld te brengen. We maken daartoe kaarten van erosie, bestuiving, plaagbestrijding, de zuivering van lucht en invloed van groen op de hittestress in de steden. Hiertoe ontwikkelen we ruimtelijke modellen die op basis van nieuwe kennis en informatie verbeterd kunnen worden. Wij zoeken mensen die voor ons bepaalde ecosysteemdiensten willen verbeteren door te kijken welke nieuwe kennis en geografische gegevens beschikbaar zijn en dit te vertalen naar de modellen en de kaartbeelden die we in de Atlas Natuurlijk Kapitaal ontsluiten.

Opleiding & vaardigheden

We zoeken mensen met een opleiding in fysische geografie of ecologie die kennis hebben van GIS en/of PCRaster.

Contact / info: d.karssenberg@uu.nl